ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η DatAnalysis σχεδιάζει και υλοποιεί έρευνες που σχετίζονται με το αντικείμενο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και στατιστικής ανάλυσης και μαθηματικής μοντελοποίησης σε δεδομένα ερωτηματολογίων, κλινικών μελετών, ερευνών αγοράς και βάσεων δεδομένων.

Το φάσμα της εργασίας μας εκτείνεται στους τομείς του σχεδιασμού ερευνών και της συλλογής δεδομένων, της επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, της εκτίμησης αποτελεσμάτων και της κατασκευής στατιστικών μοντέλων αλλα και της γενικότερης υποστήριξης σε επιστημονικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και πανεπιστημιακά προγράμματα, εταιρείες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στόχος μας είναι πάντα να παρέχουμε μοναδικές, εξατομικευμένες και καινοτόμες υπηρεσίες σε πελάτες με υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού ερευνώνδημιουργίας πρωτοκόλλων και συγγραφή επιστημονικών προτάσεων (proposals). Στη DatAnalysis, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύγχρονες στατιστικές μεθόδους, κατασκευάζοντας στατιστικά μοντέλα και αναλαμβάνουμε το στατιστικό μέρος των ερευνητικών εργασιών.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε εξειδικευμένα έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων (market research), της στατιστικής ανάλυσης και χρήσης στατιστικών μοντέλων και της μοντελοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Χάρη στη συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, καθιστάται εύκολη η παρακολούθηση η απάντηση και η βελτίωση κάθε σημαντικής στιγμής καθ'όλη τη διαδρομή του πελάτη και η ενσωμάτωση των σχολίων των πελατών σε κάθε απόφαση.


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτεςέρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (research.datanalysis.net). Αναλαμβάνουμε τόσο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.